10:29 EDT Thứ tư, 19/06/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 257

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3043

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 406590

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Của Trường

Kế hoạch CCHC năm 2016

Thứ tư - 27/01/2016 03:12
UBND HUYỆN VŨ QUANG
TRƯỜNG TH HƯƠNG ĐIỀN
Số: /KH -TTH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hương Điền, ngày 26 tháng 01 năm 2016
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

Căn cứ Kế hoạch số:……/KH-PGDĐT, ngày …… tháng ….. năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Quang về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
Trường TH Hương Điền Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU:
1. Thực hiện cải cách hành chính của Trường TH Hương Điền năm 2016 là xây dựng công tác quản lý trường học đảm bảo thông suốt, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh, tạo môi trường cho tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.
2. Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.
2. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Về cải cách thể chế:
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, trường tiếp tục thực hiện và rà soát các nhiệm vụ sau đây:
- Xây dựng vag hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của trường đúng theo Điều lệ của trường Tiểu học.
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn gản hóa các thủ tục hành chính năm 2016 tại đơn vị:
- Thự hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ quy định
- Về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cảu cá nhân , tổ chứ về quy định hành chính;
2. Cải cách thủ tục hành chính:
- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phòng Giáo dục và Đào tạo cho đôic ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị:
- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xủa lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định của hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giấm sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính.
3. Cải cách hành chính bộ máy nhà nước
- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn; thực biên chế không đúngquy định.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
- Thực hiện đúng quy định phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, công nhân viên. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.
- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỉ luật đúng quy định những cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lú luận chính trị cho CBCC,VC của đơn vị.
- Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm theo quy định.
- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội nghũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.
- Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ hành chính.
5. Cải cách tài chính công:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/01/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC, ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp, Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
- Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.
- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.
- Bổ sung chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Hiện đại hóa nền tảng hành chính:
- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của nhân trong giải quyết công việc.
- Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, băn bản điện tử trong nhà trường gửi cấp trên.
- Khai thác sử dụng có hiệu quả trang Website, và hộp thu điện tử của đơn vị.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.
Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm về lĩnh vực giáo dục.
Thông qua các cuộc họp Hội đồng trường hàng tháng, Sơ kết, Tổng kết năm học đánh giá, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và thủ tục hành chính
3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016.

Thời gian Nội dung Bộ phận thực hiện
Tháng 3/2016 Xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ CCHC, phát động thi đua trong thực hiện KH. Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC
Tháng 4/2016 Tuyên truyền CCHC, triển khai thực hiện KH. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Trong năm 2016 Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Trong năm 2016 Thực hiện nội dung về cải cách tổ chức bộ máy. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Trong năm 2016 Thực hiện về nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Trong năm 2016 Thực hiện nội dung về cải cách tài chính công. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Trong năm 2016 Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tại đơn vị. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Trong năm 2016 Thực hiện nội dung các nhiệm vụ công tác khác theo nhiệm vụ năm học. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.
Cuối năm 2016 Tổng kết công tác CCHC, xây dựng báo caos gửi phòng GD&ĐT, xây dựng KH, Chương trình công tác CCHC năm 2016. Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Tiểu học Hương Điền năm 2016. Yều cầu các cá nhân, các bộ phận trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (B/c)
- Chi bộ (B/c)
- BGH-CTCĐ-TTCM (T/hiện)
- Website trường.
- Lưu : VT. HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Xuân Song
UBND HUYỆN VŨ QUANG
TRƯỜNG TH HƯƠNG ĐIỀN
Số: /QĐ -TTH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hương Điền, ngày 26 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG ĐIỀN

Căn cứ Quyết định số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND huyện Vũ Quang về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2012-2020;
Căn cứ Công văn số /PGD&ĐT Vũ Quang ngày /12/2015 của Phòng GD&ĐT Vũ Quang về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016;
Xét tình hình thực tế trong đơn vị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Trường TH Hương Điền.
Điều 2. Bộ phận chuyên môn Kế hoạch, Tổng hợp chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch 2016.
Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công các bộ phận chuyên môn, thủ trưởng đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính báo cáo định kỳ 6
tháng, năm để tổng hợp tình hình và báo cáo phòng giáo dục theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các bộ phận chuyên môn, thủ trưởng đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Xuân Song

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xuân Song

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn