09:37 EDT Thứ tư, 19/06/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 193

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2979

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 406526

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Giới thiệu

KẾ HOACH CÔNG TÁC KIỂM TA NỘI BỘI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG ĐIỀN

Số: /KHKT-THHĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hương Điền, ngày 19 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2016-2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn cứ thông tư số 43/2006/TT- BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui định về đánh giá trường Tiểu học;
Căn cứ công văn……./SGD&ĐT-TTr ngày …. tháng …. năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Căn cứ công văn……./SGD&ĐT-TTr ngày …. tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Quang về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của nhà trường, Trường Tiểu học Hương Điền xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017 như sau:
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Đánh giá toàn diện hoạt động của các bộ phận, tình hình giảng dạy, cũng như hồ sơ sổ sách, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế chuyên môn của giáo viên.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Kiểm tra nội bộ nhằm giúp mỗi cá nhân, tổ chức trong nhà trường tuân thủ và thực hiện đúng các qui định của pháp luật và qui định, qui chế của ngành, trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt chất lượng, hiệu quả công tác tốt.
- Kiểm tra nhằm thực hiện Nghị quyết hội nghị CB, CC, VC năm học 2016 - 2017 của Trường Tiểu học Hương Điền. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, thực hiện qui chế chuyên môn để có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành. Kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.
- Công tác kiểm tra nội bộ trường với phương châm: “tự nhiên, thường xuyên, nhẹ nhàng, giúp đỡ, phát huy” tránh gây căng thẳng, mất đoàn kết, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực trong giáo dục, thiết lập trật tự, kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc của nhà trường được thực hiện đầy đủ .
III. NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
1- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào do cấp trên phát động;. Thông qua kiểm tra; đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu, đồng thời cương quyết kiến nghị xử lý các hành vi tiêu cực trong nhà trường.
2. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
3. Tiếp tục bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra nội bộ trường học. Tạo điều kiện để cán bộ kiểm tra thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm tra.
4. Chú trọng công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng, đặc biệt quan tâm kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra.
5. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Kiện toàn, củng cố lực lượng ban kiểm tra nội bộ nhà trường:
Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn và căn cứ tình hình thực tế của trường, Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trong trường và phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, cụ thể từng tiểu ban.
2. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất:
Nhà trường tăng cường công tác kiểm tra đột xuất như việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới về công tác quản lý tổ chuyên môn, hoạt động của tổ chuyên môn, việc quản lý bảo quản và sử dụng thiết bị, các hoạt động khác như công tác tài chính, công tác phổ cập, phụ đạo học sinh. Kiểm tra việc đánh giá nhận xét thường xuyên của giáo viên đối với học sinh.
Ngoài nhiệm vụ kiểm tra toàn diện theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra theo chuyên đề một cách thường xuyên và đúng quy trình. Phấn đấu mỗi giáo viên được kiểm tra định kỳ, đột xuất ít nhất 3 lần trong năm học. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
Sau mỗi lần kiểm tra phải có kết luận sát thực, công bố trước hội đồng; đồng thời phải có tác dụng động viên khích lệ, uốn nắn điều chỉnh kịp thời những sai lệch và đề xuất các biện pháp xử lý những cá nhân không chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường và của cấp trên.
IV. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Kiểm tra thường xuyên
Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, giờ giấc; việc thực hiện chương trình, thời khóa biểu, đăng ký giảng dạy, Giáo án, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp, ký sổ đầu bài, sinh hoạt chủ nhiệm với học sinh; hồ sơ giáo viên, nhân viên; việc thực hiện chế độ cho điểm và vào sổ điểm; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, chế độ cập nhật và quản lý hồ sơ, sổ sách....
2. Kiểm tra theo kế hoạch
2.1. Kiểm tra toàn diện: Nội dung kiểm tra như sau:
2.1.1 Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
- Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày công lao động;
- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
2.1.2.Việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ.
- Việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy định về dạy thêm, học thêm (khớp chuẩn kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất cần phát triển với kế hoạch dạy học, giáo án, sổ dự giờ).
- Hồ sơ chuyên môn của giáo viên: kế hoạch dạy học, giáo án, các hồ sơ sổ sách có liên quan theo quy định.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá: đổi mới PPDH theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, gắn với đặc thù cấp học, tích hợp liên môn, gắn khoa học bộ môn với thực tiến đời sống, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và định hướng hoạt động cho học sinh; đổi KTĐG theo hướng đánh giá năng lực người học.
- Việc sử dụng thiết bị dạy học (kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, đối chiếu kế hoạch dạy học với hồ sơ của bộ phận quản lý thiết bị , giáo án); việc tự làm đồ dùng dạy học.
- Việc tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên; việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên
- Việc giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ, kết quả khảo sát (nếu có)
+ Kiểm tra giờ lên lớp: Khi dự giờ, cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ (phiếu này sẽ lưu trong hồ sơ kiểm tra), nhận xét giờ dạy theo quan điểm phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên theo chuẩn kiến thức kỹ năng, các năng lực phẩm chất cần phát triển theo đặc thù tiết học (thể hiện trong việc biên soạn câu hỏi, bài tập, thiết kế tiến trình dạy học).
- Kết quả giảng dạy: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kết quả kiểm tra khảo sát của cán bộ kiểm tra; kết quả kiểm tra các lớp do giáo viên dạy so với chất lượng chung của toàn trường trong năm học.
2.1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
Thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác (phụ trách, hướng dẫn hoạt động giáo dục đức dục, giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học…).
2.1.4. Khả năng phát triển của giáo viên:
Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và các hoạt động xã hội khác.
2.2. Kiểm tra chuyên đề
- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm;
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học;
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án;
- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, việc bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ;
- Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm;
- Kiểm tra việc thực hiện thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học;
- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới KTĐG;
3. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận: thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư, Đội, y tế, bán trú
3.1. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn:
- Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ
- Kế hoạch dạy học từng bộ môn (đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt);
- Chất lượng dạy học của tổ nhóm, nhóm chuyên môn;
- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn;
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ;
3.2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
- Kế hoạch mua sắm thiết bị theo nhu cầu dạy và học;
- Việc tự làm và bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học;
- Việc bảo quản thiết bị dạy học;
- Việc khai thác sử dụng thiết bị dạy học.
3.3. Kiểm tra hoạt động của thư viện:
- Kiểm tra cơ sở vật chất của thư viện (phòng thư viện, thiết bị,....);
- Việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh;
- Kiểm tra số lượng và chất lượng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa, ...
- Kiểm tra hoạt động của cán bộ phụ trách thư viện (việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo; thực hiện giờ giấc, tinh thần, thái độ làm việc ...)
3.4. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính:
- Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;
- Kiểm tra việc quản lý con dấu;
- Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ; sổ theo dõi chất lượng giáo dục; học bạ; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ kiểm tra của hiệu trưởng; sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác).
- Kiểm tra việc quản lý, thiết bị, văn phòng phẩm;
- Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn thư.
3.5. Kiểm tra tài chính tài sản và công tác kế toán:
- Kế hoạch xây dựng tạo nguồn ngân sách của nhà trường;
- Các khoản thu - chi ngân sách, thu - chi khác tại đơn vị;
- Việc quản lý và sử dụng các khoản vốn bằng tiền mặt;
- Việc thực hiện quyết toán thu - chi tài chính;
- Việc quản lý và sử dụng tài sản cố định;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Công tác kế toán (chấp hành chế độ, nguyên tác kế toán tài chính);
3.6. Kiểm tra công tác Đội:
Nội dung kiểm tra tập trung vào các hoạt động:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội, trong đó chú trọng đến kế hoạch bồi dưỡng công tác Đội, Sao Nhi đồng; các hoạt động ngoại khoá theo chủ đề tháng,..vv
- Tổ chức các hoạt động, thực hiện việc theo dõi đánh giá kết quả thông qua việc lưu hồ sơ sổ sách.
- Sử dụng quỹ Đội.
3.7. Kiểm tra Y tế trường học
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung như: việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; trong đó chú trọng việc tổ chức tuyên truyền vệ sinh học đường, việc phối hợp với cơ quan Y tế địa phương, các bộ phận và GVCN trong nhà trường.
- Thực hiện hồ sơ khám sức khỏe đối với học sinh và các loại hồ sơ khác,…
- Công tác VSATTP trong bán trú.
3.8. Kiểm tra công tác bán trú:
- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bán trú;
- Kiểm tra hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc;
- Kiểm tra kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.
4. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh
Kiểm tra việc giáo dục toàn diện và việc tự rèn luyện của học sinh thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, các kỳ thi tập trung, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội, các Hội thi... Từ kết quả đó làm cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của tổ hoặc nhà trường một cách chính xác, khách quan.
5. Kiểm tra xác minh và giải quyết khiếu nại tố cáo:
- Tổ chức xác minh phúc khảo: Tổ chức kiểm tra lại những cán bộ giáo viên đã được kiểm tra để xem xét việc thực hiện các kiến nghị của ban kiểm tra có gì chuyển biến tốt không. Hàng tuần lấy ngày thứ 5 làm ngày tiếp dân và cuối buổi sang ngày thứ 6 làm ngày giao ban.
- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: để hạn chế những thắc mắc của CBGV đầu năm nhà trường đã tổ chức quán triệt học tập các văn bản, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ rộng rãi.
- Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, nâng cao tính dân chủ trường học.Tập trung giải quyết các đơn thư, không để đơn thư vượt cấp. Xử lí nghiêm minh các sai pham của cán bộ giáo viên theo quy định.
6. Công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng:
Hiệu trưởng là người chịu trách nhiêm công tác kiểm tra nội bộ trường học của nhà trường. Công tác kiểm tra nội bộ trường học của hiệu trưởng là một việc làm thường xuyên, căn cứ vào nội dung đổi mới công tác kiểm tra trường học mà tổ chức thực hiện kiểm tra các hoạt động của nhà trường đúng chức trách quyền hạn, làm tốt công tác đánh giá xếp loại CBGV hàng tháng). Tuân thủ chế độ báo cáo hàng tháng, hàng kỳ kịp thời, chính xác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Họp hội đồng triển khai kế họach kiểm tra năm học 2016-2017 một cách cụ thể, phân công các tiểu ban để tự kiểm tra thường xuyên. Xây dựng lực lượng kiểm tra cụ thể để CBGV nắm bắt có sự sắp xếp công việc để thực hiện kế hoạch được tốt hơn, coi đây là vấn đề trọng tâm trong công tác quản lí chỉ đạo góp phần xây dựng kỉ cương nề nếp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục .
Nâng cao năng lực vai trò trách nhiệm của ban kiểm tra, hàng tháng nắm bắt thông tin, tình hình và bổ sung kịp thời. Đảm bảo chế độ báo cáo đúng qui định của phòng GD&ĐT.
Chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất như sau:
* Báo cáo định kỳ nộp về PGD&ĐT:
- Báo cáo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học: Trước ngày 20/9/2016.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I: Trước ngày 10/01/2017.
- Báo cáo tổng kết năm học: Trước ngày 20/5/2017.
- Nạp báo cáo KT hàng tháng vào ngày 23 tháng đó theo BC tháng CM.
* Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc đặc biệt xảy ra.

Nơi nhận:
- TTr Phòng GD&ĐT(báo cáo);
- Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Xuân Song
TÓM TĂT DỰ THẢO KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC : 2016 - 2017

Đơn vị : Trường Tiểu học Hương Điền

I. CHỈ TIÊU HỌC KỲ I:
Tổng số giáo viên cán bộ: 12; Giáo viên đứng lớp: 7 ( Trong đó 6 GV Văn hóa, 1 GV Đặc thù ; 01 TPT dạy ÂN)
Kiểm tra chuyên đề : 8/8 (GV+TPT) Tỷ lệ : 100 %
Kiểm tra toàn diện : 2/7 Tỷ lệ : 28.5%

Tháng Số GV dự kiến KT Họ và tên GV dự kiến kiểm tra Nội dung kiểm tra Ghi chú
9/2016 7 Toàn thể GV( 7GV) - Nề nếp dạy học đầu năm
10/2016 4 Trần Đức Phong
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Thị Huyên
Phạm Đình Huân - Kiểm tra toàn diện
- Hoạt động Đội
- Công tác y tế, bán trú
- Giờ dạy
11/2016 3 Trần Đức Phong
Đường Công Tuyển
Phạm Đình Huân - Kiểm tra hồ sơ tổ
- Kiểm tra hồ sơ tổ
- Kiểm tra hồ sơ kiêm nhiệm
12/2016 3 Đường Công Tuyển
Lê Thị Bích Hồng
Nhà trường - Kiểm tra toàn diện
- Kiểm tra hồ sơ, QCCM
- Kiểm tra tài sản cuối năm 2016
1/2017 10 Phạm Thị Liễu
Nguyễn Thị Huyên
Toàn thể Giáo viên(8)
Tự kiểm tra - Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp
- Kiểm tra hồ sơ tài chính
- Kiểm tra đánh giá học kỳ I GV
- Việc thực hiện NQ học kỳ I
II. CHỈ TIÊU HỌC KỲ II:
- Tổng số giáo viên cán bộ: 12 Giáo viên đứng lớp: 7( Trong đó 6 GV Văn hóa, 1 GV Đặc thù ; 01 TPT dạy ÂN)
- Kiểm tra chuyên đề: 8/8 Tỷ lệ: 100%
- Kiểm tra toàn diện: 01 Tỷ lệ:
14,3%
Tháng Số GV dự kiến KT Họ và tên GV
dự kiến kiểm tra Nội dung kiểm tra G
2/2017 8 7 GV
Nguyễn cao Cường - Nề nếp dạy học sau Tết
- Kiểm tra nề nếp HĐ đội

3/2017
5 Trần Việt Hùng
Lê Thị Bích Hồng
Phạm Đình Huân
Nguyễn Văn Quân
Nhà trường - Kiểm tra toàn diện
- Chất lượng giờ dạy
- Hồ sơ
- Chất lượng giờ dạy buổi 2
- Kiểm tra công tác bán trú
4/2017 8 Trần Đức Phong
Đường Công Tuyển
Nguyễn Thị Dung
5 lớp - Công tác chủ nhiệm lớp
- Công tác chủ nhiệm lớp
- Hoạt động thư viện - VT
- Kiểm tra chất lượng HS
5/2017 9 8 Giáo viên dạy

Nhà trường - Kiểm tra đánh giá XL, ghi học bạ cuối năm
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, TBDH
- Tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết CB,VC

Ngoài các nội dung trên, nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Xuân Song  

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THEO BẠN

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên